financing

financing
/fi nan"sing, fuy"nan-/, n.
1. the act of obtaining or furnishing money or capital for a purchase or enterprise.
2. the funds so obtained.
[1820-30; FINANCE (v.) + -ING1]

* * *


Universalium. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • financing — fi·nanc·ing n: the act or process or an instance of raising or providing funds; also: the funds thus raised or provided Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. financing …   Law dictionary

 • financing — [n] money for operating expenses costs, expenditure, funding, loan, matching funds, outgo, outlay, payment; concepts 340,344 …   New thesaurus

 • financing — obtaining money resources. Businesses usually have to obtain finance at some time, either to go into business or expand operations. Glossary of Business Terms * * * financing fi‧nan‧cing [ˈfaɪnænsɪŋ ǁ fˈnænsɪŋ] noun [uncountable] BANKING the… …   Financial and business terms

 • Financing — The act of providing funds for business activities, making purchases or investing. Financial institutions and banks are in the business of financing as they provide capital to businesses, consumers and investors to help them achieve their goals.… …   Investment dictionary

 • financing — noun Financing is used before these nouns: ↑deal Financing is used after these nouns: ↑campaign …   Collocations dictionary

 • financing — n. deficit; private; public financing * * * private public financing deficit …   Combinatory dictionary

 • Financing — Finance Fi*nance , v. t. & i. [imp. & p. p. {Financed}; p. pr. & vb. n. {Financing}.] To conduct the finances of; to provide for, and manage, the capital for; to financier. Securing foreign capital to finance multitudinous undertakings. B. H.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • financing — Synonyms and related words: backing, borrowing, capitalization, debt, debtor, deficit financing, financial backing, financial support, funding, grubstake, hire purchase, hitting, hitting up, hocking, installment buying, installment plan, money… …   Moby Thesaurus

 • financing — fi|nanc|ing [ faınænsıŋ ] noun uncount the money that you borrow to buy something large, start a business, or keep an organization running: We need to find some new sources of financing for the company …   Usage of the words and phrases in modern English

 • financing — finansavimas statusas Aprobuotas sritis biudžetas apibrėžtis Lėšų pervedimas į asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų sąskaitas jų programoms vykdyti arba tiesioginis biudžetinių įstaigų ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • financing — finansavimo sumos statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”